Frame

Інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики

Прийняття законів про СЕО та ОВД зумовлено складною екологічною ситуацією, яка загострюється тим, що екологічні та пов’язані з ними соціально-економічні проблеми не враховуються у процесах економічного розвитку, державного та місцевого управління. Окрім цього, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом встановлює, що Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, зокрема, у сфері оцінки впливу державних і приватних проектів, а також окремих планів та програм на навколишнє середовище.

Що потрібно знати про реформу?

Екологічна політика інтегрується в інші сфери політики, в державне, регіональне та місцеве управління, у планування територій та в господарську діяльність, в міру проектування і здійснення проектів та програм.

 

Громадськість отримує повноцінний доступ до реалізації екологічної політики і право участі у прийнятті рішень, які можуть впливати на довкілля і здоров’я населення.

Працює відкритий електронний Реєстр справ з оцінки впливу на довкілля (ОВД): http://eia.menr.gov.ua/search. Кожен може ознайомитися з матеріалами ОВД.

 

Матеріали ОВД починаються з Повідомлення про плановану діяльність, в якому, між іншим, описуються можливості для участі громадськості.


Онлайн-ресурс www.saveecobot.com/ дозволяє шукати матеріали з ОВД за адміністративними областями та кодами ЄДРПОУ суб’єктів господарювання. Знайдіть свою область і перевірте, чи існують проекти планованої діяльності для Вашого населеного пункту та які їхні екологічні наслідки.

Проект, що може мати значний вплив на довкілля та здоров’я населення, обов’язково проходить процедуру ОВД, а хід ОВД — оприлюднюється. Для цього повідомлення про ОВД і місце розташування друкованих матеріалів, а також про дату і місце громадських слухань публікуються у місцевих газетах, доступних для територіальних громад, що можуть бути зачеплені проектом, і на дошках оголошень у приміщеннях органів місцевого самоврядування. Громадські активісти мають змогу слідкувати за новими процедурами ОВД через електронний Реєстр з ОВД.

 

У діяльності мають дотримуватися нормативи і вимоги у галузі екологічного права. Треба розглянути територіальні і технічні альтернативи проекту, включаючи найкращі доступні технології, щоб зменшити ризики і шкоду довкіллю. Суб’єкт господарювання має спланувати актуальний і виправданий комплекс заходів із запобігання, зменшення і компенсації шкоди довкіллю, включаючи реагування на аварійні ситуації.

 

З початком діяльності суб’єкт господарювання має здійснювати її моніторинг і вчасно реагувати на тривожні екологічні симптоми або проблемні ситуації.

Вичерпний перелік дуже великий і визначений у Законі «Про оцінку впливу на довкілля». Охоплені найрізноманітніші галузі – від виробництва ядерного палива до яхт-клубів і лижних трас, від багатокілометрових автомагістралей до суцільної рубки на площі понад 1 гектар. Громадськість має право знати, чи здійснювалася процедура ОВД щодо нового проекту, який за своїми характеристиками підлягає такій оцінці. З цією метою достатньо перевірити Реєстр з ОВД (http://eia.menr.gov.ua/search) або онлайн-ресурс www.saveecobot.com/ за кодом ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, або сайт екологічного підрозділу у складі відповідної обласної державної адміністрації.

 • Громадянам надається повний доступ до екологічної інформації про проект у матеріалах ОВД (перегляньте електронний Реєстр ОВД — http://eia.menr.gov.ua/search).

 

 • Громадяни можуть вимагати додаткової інформації про проект (плановану діяльність, об’єкт або реконструкцію об’єкта). Свої зауваження, пропозиції або запитання до проекту планованої діяльності громадяни можуть подати одноосібно, у вигляді звернення від групи осіб або звернутися до місцевої екологічної громадської організації. Зауваження і пропозиції приймаються протягом 20 робочих днів після публікації в електронному Реєстрі з ОВД Повідомлення про плановану діяльність, а також протягом не менше ніж 25 робочих днів після опублікування звіту з ОВД.

 

 • Громадяни можуть відстоювати свої екологічні права у процесі консультацій та обговорення матеріалів, брати участь в обов’язкових громадських слуханнях, включати своє рішення у звіт про громадське обговорення.

 

 • Оскаржувати рішення щодо проекту у суді.

Документи, які приймаються органами державної влади, а також регіональними та місцевими органами влади і рішення за якими можуть впливати на довкілля і здоров’я населення, мають враховувати державну екологічну політику:

 

 • зі сталого розвитку,
 • енергетичну політику,
 • кліматичну політику,
 • у сфері сталого використання та охорони природних ресурсів (земель, ґрунтів, надр, вод, лісів, водних біоресурсів та ін.),
 • у сфері збереження та охорони біорізноманіття (флори, фауни, природних середовищ існування, природних екосистем та виконуваних ними екологічних послуг),
 • у сфері промислового забруднення,
 • у сфері екологічної безпеки,
 • у сфері безпеки життєдіяльності, підвищення стандартів якості життя та охорони здоров’я населення.

 

Наприклад, одне міністерство готує проект стратегічного документа, що стосується територіальних або галузевих особливостей тепло- та водопостачання. У процесі СЕО проект документу аналізується на відповідність чинній Енергетичній стратегії України до 2035 року, Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, чинному водному та іншому законодавству з екологічного права, програмам і планам місцевих державних адміністрацій і територіальних громад у регіонах. Проект стратегічного документа адаптується так, щоб наміри і плани, викладені у ньому, узгоджувалися з державною екологічною політикою, а також з екологічними та іншими пов’язаними інтересами суспільства.

Директиви ЄС на виконання яких 

спрямована реформа

Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище / Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (SEA Directive)

Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище / Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment